สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การฟัง

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การพูดลำดับเหตุการณ์ การจับประเด็น

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-การรับฟังและสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานที่ทำ

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“การทำงานเรื่องเด็กและเยาวชน สิ่งแรกที่ต้องทำคือใจของเราเอง ใจพร้อม กายพร้อม ลงมือทำ รับฟัง เข้าใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และพาเด็กกลุ่มนั้นออกมาพบแสงสว่าง โดยที่ไม่ตั้งเป้าหมายหรือคาดหวัง”


นางแอนนา ฉิมงาม

ครู อบต.หนองสนิท

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่