ถอดบทเรียนเยาวชนอบต.วัดดาว

เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"การทำงานในกลุ่มเพื่อนใหม่ มารยาทในการร่วมกิจกรรมและมารยาทในการทานอาหาร"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"มีความเข้มแข็งและอดทนมากขึ้น รู้จักการให้อภัยเพื่อน และไม่ขี้แย"