อาจารย์ยุคใหม่ไม่เน้นสอน

อาจารย์ยุคใหม่ไม่เน้นสอน

•ปรับการเรียนการสอนให้นักศึกษาผลิตงานจากโจทย์จริงจากร้านค้าในมหาวิทยาลัย

•จำลองชีวิตการทำงานจริงให้นักศึกษาได้เรียนรู้

•มีความเชื่อมั่นในบทบาทอาจารย์ มีความสามารถสร้างเด็กให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้

•เปลี่ยนวิธีคิด ก่อนคิดถึงแต่ตัวงานเท่านั้น กลับมาให้ความสนใจงาน pre product มากขึ้น


เพราะมองเห็นประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้นำความรู้ ความสามารถที่เรียนออกไปโชว์ศักยภาพนอกรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้อาจารย์สุภาพร หนูก้าน (สาว) จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พานักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network for Change : UNC)ดำเนินงานโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม*

ติดตามถอดบทเรียนได้ที่นี่


*เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) เป็นการรวมตัวของผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะวิชาที่สอนด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ที่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัย ในการสร้างศิลปินและนักออกแบบเพื่อการสื่อสารรุ่นใหม่ที่มีสำนึกความเป็นพลเมือง และสามารถสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมไทย โดยมีคณะทำงาน UNC ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network for Change : UNC) มาตั้งแต่ปี 2557 ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรภาคประชาสังคม สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์