กอนกวยโซดละเวร่วมใจ สานสายใยชุมชน

กลุุ่มเยาวชนกอนกวยโซดละเวร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรม  งานศพคุณตาลี  บ้านโนนคูณ  หมู่ 9  ตำบลโพธิ์กระสังข์