ห้วงสุดท้ายก่อนสิ้นสุดโครงการ
น้องร่วมทำกิจกรรมก่อนสิ้นสุดโครงการ ในระยะ 6 เดือน น้องสนใจในกิจกรรมและสิ่งที่ตนเองถนัดนับว่าประสบความสำเร็จอีกขั้นที่มีเยาวชนตัวน้อยร่วมกันอนุรักษ์โซดละเว

­