เอกสารนำเสนอเพื่อนำเสนอครูต้นเรื่องและให้ข้อเสนอแนะในการถอดบทเรียน Case Study ในเวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1: ครูผู้สร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับเด็ก

ดาวน์โหลด: 20 คน.pptx