ประกาศรับเรื่องเล่าเพื่อถอดบทเรียนเป็นครูต้นเรื่อง "ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21"
ขอเชิญครูสอนนิสัยดีทุกท่าน เขียนเรื่องเล่าวิธีการเปลี่ยนเด็กให้มีคุณลักษณะดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพูนพลังครู ครั้งที่ 1 "ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21"

               

­

รายละเอียดการส่งผลงาน

ครูเขียนบรรยาย/พรรณาเรื่องเล่าไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ให้ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

  • อะไรคือปรากฎการณ์/ สถานการณ์/ สิ่งที่พบเห็น/ ปัญหา ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก
  • อะไรที่เป็นแรงจูงใจ/ กระตุ้น/ ผลักดัน ที่ทำให้ตนเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อจัดการกับสถานการณ์และปัญหาเหล่านั้น
  • ครูมีวิธีการ/ กระบวนการ หรือ เครื่องมืออะไร ในการสร้างการเรียนรู้คุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก
  • อะไรคือเป้าหมายหรือสิ่งที่ครูคาดหวัง
  • สิ่งที่ครูได้ทำ สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับตัวเด็ก
  • สิ่งที่ครูได้ทำ สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับตัวครู

หมายเหตุ

  • เรื่องที่เล่าจะต้องสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อตัวเด็ก (อาจมีหลายตัวอย่างก็ได้)
  • สามารถส่งคลิปวีดีโอผลงานได้ (หากมี)
  • ครูผู้ส่งผลงาน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูดีเด่น หรือได้รับรางวัลมาก่อน แต่สามารถสร้างการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงเด็กให้มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้
  • โครงการไม่มีรางวัลใดๆ มอบให้ แต่จะเป็นการสร้างต้นแบบครูเพื่อการเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้น สร้างเครือข่ายครูที่มีแนวคิดเดียวกัน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปถอดบทเรียนและขยายผลต่อไป

­

ส่งเรื่องเล่าตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2558 ที่ somchai@scbf.or.th

หรือ ติดต่อ สมชาย สว่างจิตร โทร.0-2937-9901 ต่อ 116

และทางมูลนิธิสยามกัมมาจล จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดต่อไป