นักวิชาการแนะสร้างคุณธรรมให้เยาวชน ใช้กรณีศึกษาหมอหนีทุนปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี