ถอดบทเรียน : โครงการสืบสานศิลปะการแสดง โดยกลุ่มนาฎยเภรีสะหรีเชียงกลาง