ถอดบทเรียนผลงาน : Bed Lesion ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง
ใน Bed lesion