หนังสือพลังพลเมืองเยาวชนลำพูน (Lamphun Young Active Citizen)

Download ได้ที่ : https://bit.ly/2RGDECv

โครงการเยาวชนจังหวัดลำพูน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนโครงการเยาวชนในจังหวัดลำพูนพร้อมกับเป็นการฟื้นฟูเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยหริภุญชัยได้กลับคืนมาอีกครั้ง โครงการ “ปลุกสำนึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชนเมืองลำพูน” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเยาวชน [ACTIVE CITIZEN ] เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและยุคสมัยในปัจจุบัน การสร้าง “Active Citizen” หรือการเป็นพลเมืองตื่นรู้ เป็นการพัฒนาภายใน คือ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ เป็นการเรียนรู้จากการ “ลงมือทำ” บนโจทย์ปัญหาความต้องการ ในพื้นที่ของชุมชนตนเองเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง(Community project) ให้เยาวชนลำพูนเกิดกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะตามเป้าหมายของโครงการ คือ รู้จักตัวเอง ควบคุมตัวเอง ภูมิใจในตนเอง รู้จักชุมชนตนเอง มีทักษะจำเป็นในการใช้ชีวิต มีภูมิคุ้มกันเท่ากันการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานเป็นทีม

หนึ่งปีที่ผ่านมา จากการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในการปลุกพลังเยาวชนเมืองลำพูน ได้ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของชุมชน สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำของเยาวชนนอกจากการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนแล้วยังส่งผลต่อการเรียนรู้ของพี่เลี้ยงหรือโค้ชพื้นที่ และทีมโค้ชจากสถาบันวิจัยหริภุญชัย ในการเรียนรู้ธรรมชาติเยาวชนและสถานการณ์เยาวชนในยุคปัจจุบัน­

การเรียนรู้วิธีการทำงานกับเยาวชนที่มีความซับซ้อนภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดมากมาย ทำให้เกิดแนวคิดและวิธีการที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นตามวิถีและบริบทของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ เทคนิค ความอดทน ความใฝ่รู้ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อการสร้างสรรค์เยาวชนได้ใช้โอกาสนี้ในการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าและคุณธรรม อยู่ร่วมในสังคมอย่างรู้เท่าทัน เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เป็นความหวัง เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเมืองลำพูน เหมือนคำสุภาษิตคำเมืองที่ว่า “บ่าหินเกิดกับต้า” หมายถึง ความรัก ความหวงแหนในถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง อันจะสามารถสืบสานเจตนารมณ์ของพลเมืองตื่นรู้คนรุ่นก่อนหรือกลุ่มลำพูนเสวนาสืบต่อไป


สำหรับผู้ที่สนใจ

หนังสือ พลังพลเมืองเยาวชนลำพูน (Lamphun Young Active Citizen)

มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาหรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้