หนังสือถอดบทเรียนพลังพลเมืองเยาวชนสตูล (Satun Young Active Citizen) ปี 1

 

Download ได้ที่ : https://bit.ly/2DhWU3Y

ปีที่ผ่านมา เรามีโอกาสเสริมใยการจัดการตนเองในนาม “โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล” โดยพี่ ๆ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น บนฐานธงที่ว่า “เยาวชนต้องพัฒนาเป็นพลเมือง และพลโลกในอนาคต”

เรายอมรับว่าโอกาสนี้ มาพร้อมความไม่พร้อม เพราะที่ผ่านมา เรามีงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนน้อยมาก ในความน้อยนั้น เป็นงานที่เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายรองแทบทั้งสิ้น หากเมื่อทบทวนเป้าหมาย ธงความต้องการแล้ว เราจึงรับโอกาสนั้น เพื่อส่งต่อโอกาสแก่เยาวชน และคนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยเอาบทเรียนจากงานชุมชนบริหารจัดการตนเอง งานที่เคยทำร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ต้องการสร้างชุมชนบริหารจัดการตนเอง มาเป็นฐานคิดสำคัญ

ฐานคิดคือ เราต้องไม่ทำงานกับเยาวชนโดยตรง พี่เลี้ยง หรือ คนเล่นกับเด็ก คือคนที่เราจะทำงานด้วย โดยวางเป้าว่า ใน 3 ปี เราจะมีกลไกพี่เลี้ยง กลไกเยาวชน เป็นเครือข่ายมีชีวิตในพื้นที่ และต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ลดอำนาจการสั่งการในทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

ปีที่ผ่านมา เป็นปีแรก เราเริ่มต้นกับเยาวชนในอำเภอเมืองสตูล ละงู ท่าแพ ควนโดน ควนกาหลง สร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า โครงงานฐานวิจัย แบบ R D M ที่เป็นกระบวนการศึกษา ปฏิบัติการ ขยายผล มีระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน ให้เยาวชนเขียนโครงการ เสนอโครงการ ทำบัญชี สื่อสาร นำเสนอ สรุป ประสานงาน โดยเยาวชนทำเอง มีพี่เลี้ยงชุมชนเป็นโค้ช คอยกระตุ้น สนับสนุน

เยาวชนที่ร่วมงานกับเรา มีทั้งเรียนในระบบโรงเรียนมัธยม ระบบโรงเรียนปอเนาะ , นอกระบบ เช่น กศน. , นอกจากนี้ เป็นเยาวชนที่ทำงานเลี้ยงตนเองแล้ว บ้างเป็นคนตัดยาง ครูสอนตาดีกา ช่างสี พนักงานร้านสะดวกซื้อเป็นต้น มากกว่านี้ บ้างเป็นเด็กแว้น เด็กติดโซเชี่ยล เด็กหัวรั้น

เรามีเยาวชนหลายแบบในโครงการ เราจึงต้องออกแบบการพบปะ พูดคุย สื่อสาร หลายแบบ เช่นเดียวกับพี่เลี้ยงที่มีหลายแบบ เช่น แกนนำชาวบ้าน แม่ค้า ครูสอนศาสนา ไกด์นำเที่ยว นักธุรกิจ แกนนำเยาวชนรุ่นใหญ่


ในโอกาสที่มากับความไม่พร้อมนี้ เราเตรียมพร้อมอย่างไร เยาวชน พี่เลี้ยง ทำอะไรบ้าง ขอให้หนังสือเล่มนี้ บอกเล่าแก่ทุกท่านเอง เราไม่บอกว่าเราทำสำเร็จแล้ว แต่นี่เป็นก้าวแรกที่เราได้ลงมือทำร่วมกัน ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมสร้างบทเรียนสำคัญที่จารึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ หวังใจว่า บางความคิด บางบทเรียนจะเป็นอณูในการสร้างสรรค์เยาวชน สู่การเป็นพลเมือง พลโลก ในอนาคต


สำหรับผู้ที่สนใจ

หนังสือ พลังพลเมืองเยาวชนสตูล(Satun Young Active Citizen)

มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาหรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด: Active_Satun.pdf