โครงการ"สืบสานก๋ายลายสะบัดชัยล้านนา"เยาวชนบ้านทาป่าตึงเหนือ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน