โครงการ"อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านสันคะยอมจากรุ่นสู่รุ่น"เยาวชนบ้านสันคะยอม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน