เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนชุดแบบทดสอบวิชาภาษาไทย

มูลนิธิสยามกัมมาจลได้กำหนดให้มีการออกแบบและจัดทำเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนชุดแบบทดสอบวิชาภาษาไทยเพื่อให้ครูสามารถนำเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

     ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนผ่านการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียน

-----------------------------------------------------------------------------

วิธีการประเมิน

1. นำ ไฟล์บัตรคำ มาให้นักเรียนดู

  • ให้นักเรียนอ่านในตอนที่ 1 
  • เขียนในตอนที่ 2 
  • ตอบคำถามในตอนที่ 3 และ4

2. นำผลที่ได้มาลงในใบคะแนน

  • ตอนที่ 1 อ่านออก : นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง ได้คำละ 1 คะแนน ,อ่านคล่อง : นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด ได้คำละ 1 คะแนน
  • ตอนที่ 2 เขียนได้ : นักเรียนเขียนได้ถูกต้อง ได้คำละ 1 คะแนน , เขียนคล่อง : นักเรียนเขียนได้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด ได้คำละ 1 คะแนน
  • ตอนที่ 3 และ 4 นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง ได้ข้อละ 1 คะแนน

" แบบประเมินทักษะภาษาไทย ชุดนี้เป็นแบบทดสอบภาษาไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนให้รู้ว่านักเรียนมีทักษะด้านใด ระดับไหน อย่างไร และสามารถวางแผนที่จะพัฒนา แก้ไข นักเรียนยังไงต่อดี เพื่อลดการเรียนถดถอยของนักเรียนต่อไป"

-----------------------------------------------------------------------------

­


ระดับชั้นประถมศึกษา

ดาวน์โหลดบัตรคำ

ไฟล์ประกอบอื่น
     
 

บัตรคำ แบบประเมินทักษะภาษาไทย ป.1
โครงสร้างแบบประเมิน ป.1.docx

ป.1 แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ผลการทดสอบแบบทดสอบ อ.ไซหนับ.xlsx

ป.1 แบบวิเคราะห์ ES แบบทดสอบ อ.ไซหนับ.pptx

     
 

บัตรคำ แบบประเมินทักษะภาษาไทย ป.2
โครงสร้างแบบประเมิน ป.2.pdf
โครงสร้างแบบประเมิน ป.2.docx
แบบฟอร์มการให้คะแนน ป.2.xlsx

ป.2 แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ผลการทดสอบแบบทดสอบ อ.ไซหนับ.xlsx

ป.2 แบบวิเคราะห์ ES แบบทดสอบ อ.ไซหนับ.pptx

     
 

บัตรคำ แบบประเมินทักษะภาษาไทย ป.3 โครงสร้างแบบประเมิน ป.3.docx

ป.3 แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ผลการทดสอบแบบทดสอบ อ.ไซหนับ.xlsx

ป.3 แบบวิเคราะห์ ES แบบทดสอบ อ.ไซหนับ.pptx

     
 

บัตรคำ แบบประเมินทักษะภาษาไทย ป.4
โครงสร้างแบบประเมิน ป.4.docx

ป.4_แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ผลการทดสอบแบบทดสอบ อ.ไซหนับ.xlsx

ป.4 แบบวิเคราะห์ ES แบบทดสอบ อ.ไซหนับ.pptx

     
 

บัตรคำ แบบประเมินทักษะภาษาไทย ป.5
โครงสร้างแบบประเมิน ป.5.docx

ป.5 แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ผลการทดสอบแบบทดสอบ อ.ไซหนับ.xlsx

ป.5 แบบวิเคราะห์ ES แบบทดสอบ อ.ไซหนับ.pptx

     

 
บัตรคำ แบบประเมินทักษะภาษาไทย ป.6
โครงสร้างแบบประเมิน ป.6.docx

ป.6 แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ผลการทดสอบแบบทดสอบ อ.ไซหนับ.xlsx

ป.6 แบบวิเคราะห์ ES แบบทดสอบ อ.ไซหนับ.pptx