มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน จุดประกายสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนปรัชญาในลักษณะของการต่อยอดกิจกรรม จึงได้จัดทำ “โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”๑ ขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพสถานศึกษาพอเพียง ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” (ศูนย์การเรียนรู้) และพร้อมเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลการใช้หลักปรัชญา สู่สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “การที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยให้กับนักเรียนได้นั้น นักเรียนต้องได้รับการฝึกฝนให้ลงมือทำงานซ้ำๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และใช้เวลาในการบ่มเพาะ” มูลนิธิจึงได้วางกรอบการเป็น “ศูนย์การเรียนรู้”

­

­เอกสารเพิ่มเติม : Timeline.pdf