ดาวน์โหลดหนังสือ“ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง" ฟรี!!
​จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ตามคำพ่อสอน

จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ตามคำพ่อสอน


­

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ขอแนะนำหนังสือ “ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ที่มูลนิธิฯ ได้จากการถอดประสบการณ์ตรงของครูที่มีความสำเร็จในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ที่ลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่ง ได้มีเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถปลูกฝังหลักคิดให้กับนักเรียนได้หลากหลาย มูลนิธิฯ หวังว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ครูที่สนใจนำไปปรับใช้ตามบริบทตน

ในหนังสือเล่มนี้ ได้มีตัวอย่างครู ที่พัฒนาการเรียนรู้สอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นโครงการที่มูลนิธิสยามกัมมาจลได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์สถานศึกษาพอเพียงขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2548 ในบทบาทของผู้จุดประกายและสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาซึ่งหัวใจของศูนย์การเรียนรู้ฯ อยู่ที่การบ่มเพาะให้กับ นักเรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง”

ตัวอย่างครูในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ ครูฉลาด ปาโส โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ใช้ชุดคำถาม , ครูสถาพร พันธุ์ประดิษฐ นำหลักคิดไปใช้ผ่าน 8 คำถาม, ครูยุพิน ชัยราช โรงเรียนดาราวิทยาลัย พิชิตสำนวนไทย ไขความรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจันทบุรี,ครูปริศนา ตันติเจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะ กระบวนการ “รู้ คิด เลือก ทำ” , ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง โรงเรียนห้วยยอด โครงการจิตอาสาภูมิปัญญาท้องถิ่น ,ครูสารภี สายหอม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ระบบการไหลเวียนเลือกเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ ,ครูวาริน รอดบำเรอ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คลินิกคณิตศาสตร์ เพื่อนช่วยเพื่อน และครูฤทธิชัย วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ผลิตสื่อไอโชเมอร์ ครูแต่ละท่านจะมีวิธีการสอนอย่างไร? ติดตามอ่านกันได้ภายในเล่ม

และจากคำนำในหนังสือ ได้ให้รายละเอียดไว้ว่า...โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นโครงการที่มูลนิธิสยามกัมมาจลมีบทบาทหลักในการสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” โดยได้รับคำชี้แนะจาก รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และท่านได้พัฒนาชุดคำถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 คำถาม เพื่อให้ครูนำมาใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักเรียนได้นำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาใช้ในการทำกิจกรรม และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต่อมา เครื่องมือนี้ได้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากการเล่าเรื่องของครูส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมประชุม บางเรื่องอาจไม่ได้เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แต่ผู้อ่านจะได้นำเทคนิคการสร้างเงื่อนไขให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการคิดและทำงาน เห็นครูใช้เทคนิคการตั้งคำถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นวิธีการถอดบทเรียนการทำงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ย้อนทบทวนกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจความหมาย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เป็น ได้เห็นเทคนิคกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ เป็นต้น โรงเรียน ผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ฟรี ที่  ดาวน์โหลดหนังสือฟรีได้ที่นี่


เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆดังนี้


 

หัวข้อข่าว :

พอเพียง ตามคำพ่อสอน

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ประจำวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

 

หัวข้อข่าว :

โหลดฟรีหนังสือสร้างอุปนิสัย'พอเพียง'

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ประจำวันเสาร์ที่ 19

พฤศจิกายน 2559