การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของครูและการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โดย คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล งานการประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 23-25 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล บรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของครูและการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 23-25 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

process-sfc-learning.pdf