วิดีทัศน์ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ"


วิดีทัศน์ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ" ตัวอย่างการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จ.เพชรบุรี เผยแพร่ครั้งแรกในงานตลาดนัดความรู้ "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง" ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ" วันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ