จัดเสวนา “บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงสู่การปฏิบัติ”