ตัวอย่างแผนบูรณาการวิชาสังคม ม.4

ตัวอย่างการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคม ม.4 โดย คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์