การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาพอเพียงของมูลนิธิปิดทองหลังพระ

 ด้วยโครงการทุนการศึกษาพอเพียงของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กำหนดการให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2556 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังและการพัฒนาผู้รับทุนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองหรือทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติหลังสำเร็จการศึกษา