การนิเทศการออกแบบการจัดการเรียนรู้ครูโรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการถอดบทเรียนเวทีครู