การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด


ด้วยทีมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.สงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล มอบหมายให้ทีมขับเคลื่อนฯ พัฒนาศักยภาพโรงเรียนในเขตจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ปัตตานีและนราธิวาส เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) และจัดศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง