คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทับปุดมาศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทับปุดมาศึกษาดูงาน

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทับปุดวิทยา  จังหวัดพังงา จำนวน 68 คน มาศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 รายละเอียดในการศึกษาดูงาน
 1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา
2. ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนห้วยยอดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของครูจรูญ  แก้วละเอียด