ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้องเป็นวิทยากรให้การอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โครงงานเป็นฐาน


 นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ครูโรงเรียนห้วยยอดเป็นวิทยากรให้การอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Bested Learning) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดพังงา วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา