โรงเรียนห้วยยอดจัดประชุมครูแกนนำและครูวิทยากรประจำฐานเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้