ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ณ ศูนย์ประชุมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี


                   นายสมจริง อินทรักเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายอุทัย ศรีเทพ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน นายสุทธิรัตน์ เสนีชัย นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง นางสาวการกวิน ศรีเทพ และนายวิชัย ขันตี ครูโรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาวิธีการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ ละภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาจารย์รจนา สินที หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล คุณศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนกรประชุมเชิงปฏิบัติการ