เวทีนักเรียนโรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง

                                     ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง นำทีมโดยนายสถาพร พันธุ์ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยนายสมโชค คชแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์ นายอภิสิทธิ์ ศรนิรันด์ และนายอรรถชัย เอี่ยมอักษร กรรมการศูนย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยนางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ครูโรงเรียนห้วยยอด ถอดบทเรียนนักเรียนโครงงานจิตอาสาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของครูที่ปรึกษาโครงงาน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 มีโครงงานนักเรียนทั้งหมด 23 โครงงาน นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา ครูโรงเรียนรัษฎาประกอบด้วยนางกรกวีย์ สุจิตะพันธ์ นายอำนวย ธนูศิลป์ นางจันทนา ทองอ่อน นางสาวสมจิตร ทองพริก และคณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงงาน ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ในเวทีครั้งต่อไป จะฝึกทักษะการนำเสนอให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น