โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

 ด้วยโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ เป็นโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดทำโครงการดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างของการจัดกระบวนการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบอย่างโรงเรียนห้วยยอด
  โรงเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จึงนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด