โรงเรียนวัดนาวงเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอด

ด้วยโรงเรียนวัดนาวงเป็นโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างของการจัดกระบวนการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบอย่างโรงเรียนห้วยยอด
  โรงเรียนวัดนาวงจึงนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด