โรงเรียนสตรีพังงาเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอด

ด้วยโรงเรียนสตรีพังงาเป็นโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดทำโครงการดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างของการจัดกระบวนการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบอย่างโรงเรียนห้วยยอด
  โรงเรียนสตรีพังงาจึงนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด