โรงเรียนห้วยยอดรับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายพิไชย  ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดรับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

จากนายพงษ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ณ โรงเเรมดิเเอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จ.ชลบุรี