สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 2.สระแก้ว เช้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียงใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 80 คน