ปลูกคน ปลูกความคิด ประสบการณ์ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม

หนังสือ “ปลูกคน ปลูกความคิด ประสบการณ์ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม” โดย ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทำงานของท่านผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนฯ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นขั้นตอนการสร้างและพัฒนาสังคมแห่งความพอเพียงของโรงเรียนที่เริ่มจากตนเองก่อน แล้วจึงขยายสู่ครูด้วยการกำหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน พร้อมๆ กับการปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยครูและนักเรียนต้องวิเคราะห์แผนการทำงาน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมก่อนลงมือทำ จนในที่สุดเกิดการระเบิดจากภายในนักเรียนมีหลักคิด หลักในการดำเนินชีวิต สามารถเผชิญโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ และมีความสุข การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จึงเป็นดั่งเข็มทิศนำทางไม่เพียงเฉพาะกับตนเอง แต่ยังชี้นำและร่วมสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืนสืบไป สมกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรไทย