เรื่องราวความเป็นมา โครงการ Active Citizen ของมูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นโครงการที่เราเข้าไปสนับสนุนองค์กรในจังหวัดที่สนใจทำงานแบบเดียวกับเรามีความคิดใกล้เคียงกับเรานั่นคือ การลงไปช่วยเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ โจทย์ชุมชนของตัวเอง แล้วพัฒนาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Community Project หรือโครงการที่เป็นโจทย์ของชุมชน นักเรียน นักศึกษา เขาจะรู้เองว่าเขามีความชอบอะไร มีความถนัดอะไร หรือเขามีความรู้อะไรที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยการเข้าไปพัฒนาโครงการและทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับพื้นที่ ผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและและสำนึกรักชุมชนก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย
ดาวน์โหลด: เส้นทาง active.jpg