ประกาศผลโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง รอบที่ 1

โครงการปลูกใจ...รักษ์โลก ครั้งที่ 1 ประกาศผล 15 โครงการเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ดังนี้

­

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

­

สำหรับ 15 โครงการเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบแรก จะต้องส่งตัวแทนจำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโครงการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 10 โครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ