ประกาศผลโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง รอบที่ 2

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง  รอบที่ 2  วันที่  5  ตุลาคม  2555

 

โครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง  รอบที่ 2  ต้องเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2555  ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี วีเทรน  อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์  ถนน เตชะตุงคะ  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  จำนวน  4 คน  ประกอบด้วย  แกนนำเยาวชน 3 คน และพี่เลี้ยงประจำโครงการ 1 คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวสุภษา  ถิ่นจะนะ (เกต)
โทร. 085 325 5323