ขยายเวลารับสมัครเยาวชนร่วมโครงการ "ปลูกใจ รักษ์โลก"

              มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับภาคีองค์กรสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ปลูกใจ..รักษ์โลก” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการของกลุ่มเยาวชน อายุระหว่างระหว่าง 15 - 25 ปี แต่ละกลุ่มมีแกนนำไม่น้อยกว่า 3 คน มีระยะเวลาในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน และอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน)และมลภาวะทางอากาศ (2) ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ (3) ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (4) ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ (5) ปัญหาการเสื่อมโทรมของดินซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะต้องเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมฟื้นฟูและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และชัดเจน สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้ในอนาคต


             กลุ่มเยาวชนสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินการโครงการ พร้อมบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำโครงการและนำเสนอแนวคิดในการทำกิจกรรมผ่านทางเอกสาร ตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมรูปถ่าย โดยสามารถนำเสนอด้วย คลิปวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ (ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที) ที่แสดงให้เห็นแกนนำและสมาชิกของกลุ่มเยาวชน แรงบันดาลใจ ชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ในการทำโครงการ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการ หรือนำเสนอด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นๆ ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2555

 

ดาวน์โหลดเอกสาร:

 

                              

­

­