โดยได้แบ่งก้อนงานออกเป็นดังนี้ งานฝึกอบรมเยาวชน, งานประชุมคณะกรรมการ, งานถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้, งานติดตามโครงการเยาวชน, งานฐานข้อมูล, งานสื่อสารความเคลื่อนไหว และวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการปีที่ ๒ นอกจากงานของโครงการแล้วยังได้มีการวางแผนการเวทีถอดบทเรียนของโครงการปีที่ ๑ ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อให้เห็นช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละงาน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินร่วมกันต่อไป