จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย

                ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2555 โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตการครั้งที่ 1 รุ่น 2 ค่าย "เรียนรู้สู่การพัฒนาโครงการ" ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมความรู้และทักษะการทำงานของกลุ่มเยาวชน จำนวน 15 โครงการ ที่ผ่านการกลั่นกรองรอบแรก ในโครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ ได้มีทักษะการคิดวิเคระห์ สามารถพัฒนาโครงการของตนเองให้เป็นโครงการที่ดีมีคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ ขณะเดียวกันยังมีการเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆ อีกด้วย