การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 : เปิดประตูสู่การเรียนรู้...พัฒนาโครงการและสร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 3 รอบที่ 1 โครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน (ปีที่ 3) ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน จัดโดย มูลนิธิกองทุนไทย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล

­


http://shows.ch7.com/detail/92166/ข่าวผู้เยาว์_วันที่_21_ตุลาคม_2557.html