ค่ายปิดโครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" ปี 3 เวทีเรียนรู้ "สรุปบทเรียนการทำโครงการ เชื่อมพลังรักษาสิ่งแวดล้อม"

­

ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" ปี 3 ดำเนินการโดยมูลนิธิกองทุนไทยในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีการจัดเวทีเรียนรู้ "สรุปบทเรียนการทำโครงการ เชื่อมพลังรักษาสิ่งแวดล้อม" ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2558 ณ หินสวยน้ำใส รีสอร์ท จ.ระยอง โดยมีเยาวชนหัวใจสีเขียวปี 3 ทั้ง 20 โครงการเข้าเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้สรุปบทเรียนการทำโครงการ และนำบทเรียนที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

­

กิจกรรมสรุปบทเรียนการทำโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยการชักชวนน้องๆ ทบทวนเป้าหมายโครงการ ร่วมกันประเมินความสำเร็จและถอดบทเรียนการทำงาน สำรวจความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการทำโครงการที่เกิดขึ้นต่อตัวเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการวางแผนสำหรับการทำงานในระยะต่อไป

­

­

เสียงสะท้อนของเยาวชนหลังสิ้นสุดโครงการ นางสาวสุธิชา ชิณบุตร (หลิน) และ นางสาววุศยพรเชียงกาญจนพงษ์ (มู๋แดง) กลุ่มเยาวชน บล.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการ Youth River Conservation โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จ.นครปฐม ซึ่งทำโครงการรักษาความสะอาดของคลองบ้านหลวง จ.นครปฐม สะท้อนว่าการเข้าร่วมโครงการทำให้ได้รับความรู้ มีทัศนคติ และมุมมองต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มีความกระตือรือร้นและอยากช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากแต่ก่อนไม่เคยสนใจ เห็นขยะถูกทิ้งไว้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร แต่พอเข้าร่วมโครงการแล้ว หากเห็นขยะถูกทิ้งไว้ก็จะก้มเก็บ ถ้าไม่มีถังขยะอยู่ใกล้ๆ ก็จะเก็บใส่กระเป๋าไว้จนกว่าจะพบถังขยะ นอกจากนี้ยังช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟ ไม่เปิดทิ้งไว้ เมื่อใช้งานเสร็จก็ถอดปลั๊กเพื่อประหยัดพลังงาน

­

"ของทุกอย่างบนโลกมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง มันเป็นของทุกคน เราใช้ด้วยกัน เราต้องช่วยกันรักษาค่ะ" สองสาวกล่าว

­

­

ด้านนายวัชระพงษ์ สุขพรรณ์ (มาส) นางสาวกุลธิดา ขยันดี (อุ้ม) และ ด.ญ.ชิดชนก หล้าปาวงศ์ (แอล) กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่าม่อนต้นลานบ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง กล่าวว่า รู้สึกพอใจกับการทำโครงการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชน ชาวบ้าน และผู้นำในชุมชนได้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ รักษา และใช้ประโยชน์ผืนป่าม่อนต้นลานอย่างยั่งยืน

­

"ผมมองว่าต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะโตขึ้นมาได้ใช้เวลานานมาก แต่เวลาโดนตัดมันแปล๊บเดียวเอง" มาสสะท้อน

­


ส่วนนางสาวจุฑามาศนาลัย (ดรีม) นางสาวปิยธิดา ตุงคบุรี (เหรียญ) และนางสาวกรณิกา นวลคำ (ซิกกี้) สามสาวกลุ่มฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง จ.เชียงราย กับความพยายามฟื้นฟูและดูแลผืนป่าบ้านเกิด สะท้อนว่า การเข้าร่วมโครงการทำให้ตัวเองได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับมิตรภาพ และโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเอง เช่น วิธีคิด วิธีการทำงาน ได้ฝึกการกล้าแสดงออก

­

"การทำโครงการยังทำให้เราได้ลงมือทำ และได้ส่งต่อความคิดความรู้สึกของเราสู่น้องๆ เป็นรากฐานให้เขาช่วยดูแลป่าต่อไป" สามสาวกลุ่มฟรีด้อมโปรเจคเชียงรายสรุปปิดท้าย

­

เรียกได้ว่า "เมล็ดพันธุ์รักษ์โลก" ได้เติบโตและผลิบานขึ้นในใจของเยาวชนกลุ่มนี้แล้ว .