เปิดรับสมัคร โครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" ปี 2

ขอเชิญเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทางานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทางานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทำ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไปพร้อมกับเรา

­

25 โครงการที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับโอกาสร่วมต่อยอด เรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนการทำโครงการ ไม่เกิน 25,000 บาท

­

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี และมีแกนนำกลุ่มไม่น้อยกว่า 3 คน

2. เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีการทำกิจกรรม ฟื้นฟู ดูแล แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใน 5 ประเด็นปัญหา ได้แก่

1) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน) และมลภาวะทางอากาศ

2) ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้

3) ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4) ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ

5) ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน

3. มีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่ (เช่น ครู, อาจารย์, พ่อ-แม่-ผู้ปกครอง, ผู้ใหญ่บ้าน, อบต. หรือผู้นำชุมชนอื่นๆ) ที่พร้อมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเยาวชน และร่วมเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดโครงการอย่างน้อย 1 คน

­

สมัครเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 สิงหาคม 2556

ประกาศผลพิจารณารอบแรก 35 โครงการ วันที่ 9 กันยายน 2556


บอกเล่าเรื่องราวพร้อมแรงบันดาลใจ ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครโครงการ พร้อมรูปถ่าย และคลิปวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที) มาที่

­

โครงการ “ปลูกใจ รักษ์โลก” มูลนิธิกองทุนไทย

2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ EFYD2555@gmail.com


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : www.tff.or.th/efyd/application.pdf

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม: จีระภา (หนึ่ง) โทร: 02-314-4112-3 ต่อ 301,302 www.scbfoundation.com, www.scbfoundation.com,

(**โครงการปลูกใจรักษ์โลก ดาเนินการโดยมูลนิธิกองทุนไทย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล )