หนังสือสงขลาส่องแสง 1 " The young active citizen" พลังการเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลาของเยาวชน

 

หนังสือสงขลาส่องแสงเล่มนี้ จะนำเสนอผลการดำเนินงานที่ส่องให้เห็นถึงพัฒนาการในการทำงานเพื่อส่วนรวมของแกนนำเยาวชนทั้งในด้านทักษะชีวิตและการมีจิตใจเพื่อส่วนรวมซึ่งจะเป็นฐานสำคัญขอควางอกงามของจิตสำนึกความเป็นพลเมืองต่อไป

ดาวน์โหลด: Songkhar_Final.pdf