VDO พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปีที่ 6

     เป็นเวลากว่า 5-6 ปี ที่ “สงขลาฟอรั่ม” ทำงานพัฒนาพลเมืองเยาวชนในจังหวัดสงขลา และเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ เคารพเสรีภาพ เคารพความเสมอภาคของเด็ก และเชื่อว่าคนสามารถพัฒนาได้เมื่อได้รับโอกาส โดยปีนี้ สงขลาฟอรั่มให้ความสำคัญกับ “กระบวนการเรียนรู้ที่แท้” ที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่เด็กได้ลงมือทำจริง โดยใช้กระบวนการวิจัย (action research) ร่วมกับเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับเยาวชน ก็คือ “สมอง” ที่เป็นตัวกำกับตัวเอง ให้มีความคิดในเชิงบวกว่าตัวเองสามารถทำได้ มีเป้าหมาย รวมถึง “ความสามารถสื่อสาร” ที่สามารถสื่อสารต่อเพื่อนร่วมงาน และคนอื่น ๆ ได้ ฯลฯ เป็นกำลังใจให้เยาวชนสงขลา และโคชพี่เลี้ยงที่ทำงานพัฒนาเยาวชนด้วยนะคะ

­

ดำเนินการโดย

โครงการ : แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการโดย สงขลาฟอรั่ม

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)