VDOYoung Active Citizen The Series : Beach For Life ห้องเรียนพลเมือง (ฉบับเต็ม)

โครงการศึกษาปัญหาชายหาดของคนในท้องถิ่น

การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานแก้ปัญหาชุมชน PBL เป็นอย่างไร?

เราจะสนับสนุนให้เด็กใช้ศักยภาพของตนเอง เรียนรู้ชุมชน และร่วมแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างไร?

พบกับเรื่องราวของกลุ่มเยาวชน Beach For Life ที่ทำโครงการพลังเมืองเยาวชนสงขลารู้ค่าและตระหนักถึงปัญหาชายหาดสงขลาของคนในท้องถิ่น ที่นอกจากจะร่วมแก้ปัญหาของชุมชนแล้ว พวกเค้ายังได้พัฒนาทักษะที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิดจิตสำนึกรักชายหาด โดยมีพื่เลี้ยงเป็นตัวละครหลักคอยสนับสนุนและสร้างการเรียนรู้

ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ดำเนินงานโดย สกว. จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนโดย Active Citizen Project สสส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล