กว่าที่ต้นกล้าต้นหนึ่งจะเติบโตได้นั้น  ต้องอาศัยวันและเวลา  เพื่อสะสมประสบการณ์  ทักษะต่างๆ และบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจ ทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสังคม  ต้นกล้าแห่งความดีงามจึงต่างเติบโตขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้  แม้จะอยู่ต่างภาค ต่างลักษณะทางกายภาพ  จากพื้นที่ป่าต้นน้ำบนภูเขาสูงถึงที่ราบลุ่ม  จนถึงพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่ง  หากต้นกล้าเหล่านี้ได้หยั่งรากเติบโตงอกงามขึ้นจนเป็นต้นกล้าในวันนี้  ด้วยเพราะต้นกล้ารุ่นก่อนผู้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ต่างได้ช่วยกันดูแลเกื้อหนุนให้ต้นกล้าต้นใหม่ได้เติบโต