ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับ “ โครงการค่ายเยาวชนเติมฝัน พลังเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่” ปีที่ 2 เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กิจกรรมการสรุปการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของกลุ่มเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในเชิงการจัดกิจกรรมค่ายแบบสร้างสรรค์ เป็นเวทีที่เปิดกว้างให้เยาวชนได้ร่วมถ่ายทอดความคิด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจากแต่ละพื้นที่ร่วมกัน กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 – 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยที่มาของโครงการนี้ เกิดจากแนวคิดของศูนย์อบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือที่รู้จักในนาม “รีคอฟ” (RECOFTC) ที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชน จนเกิดเป็นโครงการเยาวชนต้นกล้าฯ ในครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2554 โดยมี มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุน เพราะเชื่อว่า…“เยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะ ก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเติบโตไปเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงและโตเป็นต้นไม้ในป่าใหญ่ต่อไป”

สำหรับ คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ผู้จัดการโครงการเยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่ ของ RECOFTC ได้กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการนี้ไว้ด้วยว่า “เพราะรีคอฟมองเห็นถึงศักยภาพของเยาวชน และเชื่อว่าเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้พร้อมกับมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆในชุมชนได้ซึ่งก็จะยิ่งทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาทรัพยากรในชุมชนอื่นๆ รวมถึงในสังคม และในประเทศชาติต่อไป”


ทั้งนี้การดำเนินโครงการต้นกล้าป่าใหญ่ ปีที่ 2 ในระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน ให้สามารถจัดการกับทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายเพื่อสรุปการเรียนรู้ ประกอบด้วยพี่เลี้ยงและกลุ่มแกนนำเยาวชนจาก 6 พื้นที่ทั่วประเทศ รวม 50 คน คือ 1)กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2)กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดอนหนองโจน จ.ร้อยเอ็ด 3)กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า บ้านโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี 4)กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์ 5)กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำตกเนินนกยูง จ.ตรัง และ 6)กลุ่มเยาวชนซำผักหนาม บ้านป่าน้ำซำ จ.ขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมในค่าย “เติมฝันและพลังเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่” ครั้งนี้ เยาวชนทั้ง 6 พื้นที่ทั่วประเทศนี้ ได้ผลัดกันขึ้นมาเป็นเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเองตลอด 4 วัน 3 คืน เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำงานจริง ให้สามารถนำไปต่อยอดใช้กับการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมระดมความคิดเห็น ความคาดหวัง กิจกรรมการสรุปงานจากการทำงานในเวลา 1 ปีที่ผ่านมาจากแต่ละพื้นที่ พร้อมกับร่วมกันเขียนโครงการและเขียนแผนยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน รวมถึงการให้เยาวชนได้ลงไปศึกษาดูงาน ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังในกลุ่มเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดสู่การทำงานด้านการจัดการทรัพยากรร่วมกันเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพต่อไป

เพื่อเป็นการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไป กลุ่มเยาวชนต้นกล้าได้ร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์การทำงานในปี พ.ศ. 2557 สรุปเป็นกิจกรรมหลักๆ คือ 1) กิจกรรมการสานต่องานในชุมชน เป็นการค้นหาหรือคัดสรรกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อมาเป็นแกนนำการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพี่สอนน้อง หรือการจัดค่ายการเรียนรู้ในชุมชน 2)กิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำ เพื่อสร้างภาวะผู้นำ ทั้งเพิ่มทักษะด้านการคิด การพูด การจัดการ เป็นต้น 3) จัดกิจกรรมการเพิ่มเติมความรู้ให้กับกลุ่มแกนนำและเยาวชนในพื้นที่จากสื่อต่างๆ หรือผุ้รู้ในชุมชน 4)จัดเวทีสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานจากเยาวชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ 5)กิจกรรมการถอดบทเรียนหรือกิจกรรมการประเมินการทำงาน และ 6)กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุในชุมชน เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือโปสเตอร์

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดีๆ เช่นโครงการเยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่นี้ได้จากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล http://www.scbfoundation.com หรือจากหน้าแฟนเพจ https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION?fref=ts