มูลนิธิสยามกัมมาจล จับมือองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดงาน “เยาวชนต้นกล้า” เปิดโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดจากเยาวชนผู้อยู่ใกล้ชิดป่าใหญ่สู่เยาวชนสังคมเมือง


ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลงทุกขณะ เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นล้วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบนทั้งสิ้น

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการดูแลอย่างจริงจัง จึงร่วมมือกับองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFT) มูลนิธิกองทุนไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดงานเยาวชนต้นกล้า “GREEN Generation พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า” ขึ้น เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเยาวชนในท้องถิ่นชนบทที่อาศัยและพึ่งพาป่าทั้งที่อยู่และรอบ ๆ ป่า กับเยาวชนคนเมือง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกัน รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ความเชื่อมโยงของระบบดิน น้ำ ป่า และระบบการผลิตการบริโภคผ่านนิทรรศการระบบนิเวศน์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การแสดงดนตรีจากกลุ่มเยาวชนโครงการ สื่อ ศิลป์ ดิน น้ำ ป่า จาก ThaiPBS เรียนรู้เรื่องราวการใช้สื่อ สร้างแรงบันดาลใจในการรณรงค์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้เยาวชนผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมหนังสั้นที่ได้รับรางวัลจากเทศกาล Bangkok International Forest Film Festival ภาพยนตร์ที่จะพาคุณไปสัมผัสและตระหนักถึงสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะพาให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันเสาร์ที่ 30 และอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. -17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone

อาทิ ภาพยนตร์เรื่องเสียงจากป่า นำเสนอเรื่องราว ของหมู่บ้านเปร็ดใน (จังหวัดตราด) เรื่องราวความสำเร็จจากการต่อสู้เพื่อสิทธิในการจัดการป่าโดยชุมชนของตนเอง ผ่านการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ภาพยนตร์เรื่อง Green กับรางวัลชนะเลิศประเภท: ป่า 360 องศา โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดให้เห็นถึงระบบอุตสาหกรรมที่ทำลายผืนป่าในประเทศอินโดนีเซีย และเปิดเผยเบื้องลึกเบื้อหลังการผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ทำจากน้ำมันปาล์ม ภายใต้คำนิยาม “สีเขียว” โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านลิงอุรังอุตังเพศเมียที่เป็นเหยื่อของการทำลายป่า เป็นต้น